Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2015

Atlanta 2

1: Jingkai Wei (Captain)

  • Pandanet account: jingkaiwei
  • Rank: 4 dan


2: Junfeng Gu

  • Pandanet account: markgu
  • Rank: 4 dan


3: Yongming Zhuang

  • Pandanet account: about3d
  • Rank: 4 dan


4: Qingwen Ge

  • Pandanet account: johnscreek
  • Rank: 5 dan


5: Xiang Zong

  • Pandanet account: stone1
  • Rank: 2 dan