Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2014

Toronto, ON

1: Colin Zheng (Captain)

  • Pandanet account: noseki
  • Rank: 1 dan


2: Xiaofei Deng

  • Pandanet account: efbdfei
  • Rank: 7 dan


3: Tiger Gong

  • Pandanet account: tigergo
  • Rank: 6 dan


4: Sarah Yu

  • Pandanet account: sarahyu
  • Rank: 7 dan


5: Hank Xie

  • Pandanet account: xiyg
  • Rank: 6 dan