Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2024

Canwa Vancouver 2

1: Cathy (Chen Shuo) Li (Captain)

  • Pandanet account: tigercathy
  • Rank: 1 dan professional


2: Xuejun Peng

  • Pandanet account: Catldelta
  • Rank: 7 dan


3: Eugene Yu

  • Pandanet account: Eugene2073
  • Rank: 6 dan


4: Hao Hu

  • Pandanet account: erichu003
  • Rank: 7 dan


5: Zhiqiang Zhang

  • Pandanet account: zhiqiang
  • Rank: 5 dan