Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2024

San Francisco 2

1: Weiqi An (Captain)

 • Pandanet account: weiqian
 • Rank: 5 dan


2: Max Zhang

 • Pandanet account: MerlynZZZ
 • Rank: 3 dan


3: Weiqi An

 • Pandanet account: weiqian
 • Rank: 5 dan


4: Isiah Bird

 • Pandanet account: skiwamp1
 • Rank: 3 dan


5: Jonathan Ketner

 • Pandanet account: Chariot
 • Rank: 2 dan


6: Gina Shi

 • Pandanet account: ginageshi
 • Rank: 3 dan