Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2023

Ottawa

1: Yingzhi Chen (Captain)

  • Pandanet account: Yingzhi
  • Rank: 4 dan


2: Hanxi Zhang

  • Pandanet account: croc
  • Rank: 5 dan


3: Xianyu Li

  • Pandanet account: BKB
  • Rank: 6 dan


4: Yingzhi Chen

  • Pandanet account: Yingzhi
  • Rank: 4 dan


5: Jianming Hao

  • Pandanet account: JHao
  • Rank: 5 dan