Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2023

Los Angeles 4

1: Yixian Zhou (Captain)

  • Pandanet account: missbear
  • Rank: 6 dan


2: Yixian Zhou

  • Pandanet account: missbear
  • Rank: 6 dan


3: Andy Zhou

  • Pandanet account: andyzhou
  • Rank: 3 kyu


4: Angel Zhou

  • Pandanet account: angelzhou
  • Rank: 7 kyu