Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2022

North Corvallis

1: Eugene Zhang (Captain)

  • Pandanet account: eyz23
  • Rank: 1 dan


2: Andrew Zhang

  • Pandanet account: mustwin
  • Rank: 1 dan


3: Eugene Zhang

  • Pandanet account: eyz23
  • Rank: 1 dan


4: Steve Zhang

  • Pandanet account: messi
  • Rank: 5 kyu