Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2022

Los Angeles 2

1: Yixian Zhou (Captain)

  • Pandanet account: missbear
  • Rank: 6 dan


2: Angelina Zhao

  • Pandanet account: angelzhao
  • Rank: 3 kyu


3: Abigail Chen

  • Pandanet account: AbigailC
  • Rank: 5 kyu


4: Angel Zhou

  • Pandanet account: angelzhou
  • Rank: 7 kyu


5: Anna Zhou

  • Pandanet account: annazhou
  • Rank: 6 kyu