Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2022

Cincinnati

1: Bingzhi Shi (Captain)

 • Pandanet account: bz001
 • Rank: 1 dan


2: Dexi Yan Yan

 • Pandanet account: dyan
 • Rank: 5 dan


3: Bingzhi Shi

 • Pandanet account: bz001
 • Rank: 1 dan


4: Tong Qiu

 • Pandanet account: qtmason
 • Rank: 1 kyu


5: Zhiyang Li

 • Pandanet account: lzhiayng
 • Rank: 2 dan


6: Frank Luo

 • Pandanet account: luoy
 • Rank: 1 kyu