Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2021

Ottawa

1: Yingzhi Chen (Captain)

  • Pandanet account: Yingzhi
  • Rank: 4 dan


2: Jun Li

  • Pandanet account: Jungleman
  • Rank: 6 dan


3: Xianyu Li

  • Pandanet account: BKB
  • Rank: 6 dan


4: Henry Chen

  • Pandanet account: Tianjing
  • Rank: 4 dan


5: Hanxi Zhang

  • Pandanet account: croc
  • Rank: 5 dan


6: Yingzhi Chen

  • Pandanet account: Yingzhi
  • Rank: 4 dan