Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2021

Cincinnati 2

1: Yeming You (Captain)

  • Pandanet account: Yeming
  • Rank: 8 kyu


2: Yeming You

  • Pandanet account: Yeming
  • Rank: 8 kyu


3: Isaac Zhang

  • Pandanet account: GoldKaizo
  • Rank: 2 kyu


4: Alexander Zhuang

  • Pandanet account: SnipaDuel
  • Rank: 4 kyu


5: William Xiang

  • Pandanet account: wx112
  • Rank: 13 kyu