Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2020

New York City 2

1: Howard Wong (Captain)

  • Pandanet account: houth31
  • Rank: 2 dan


2: Annie Wagner

  • Pandanet account: windcat
  • Rank: 5 dan


3: Andrew McGowan

  • Pandanet account: dangerdoom
  • Rank: 1 kyu


4: Afa Zhou

  • Pandanet account: afaigo
  • Rank: 1 dan


5: Weiqiu You

  • Pandanet account: fallcat
  • Rank: 1 kyu