Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2019

Ottawa

1: Yingzhi Chen (Captain)

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan


2: Guanyu Song

 • Pandanet account: Zhengzhou
 • Rank: 7 dan


3: Jun Li

 • Pandanet account: Jungleman
 • Rank: 6 dan


4: Hanxi Zhang

 • Pandanet account: croc
 • Rank: 5 dan


5: Xianyu Li

 • Pandanet account: BKB
 • Rank: 6 dan


6: Yingzhi Chen

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan