Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2018

Ottawa

1: Yingzhi Chen (Captain)

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan


2: Xijin Dong

 • Pandanet account: langfang
 • Rank: 6 dan


3: Guanyu Song

 • Pandanet account: Zhengzhou
 • Rank: 7 dan


4: Jun Li

 • Pandanet account: Jungleman
 • Rank: 6 dan


5: Minjun Wan

 • Pandanet account: wanminjun
 • Rank: 4 dan


6: Yingzhi Chen

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan