Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2017

Ottawa 2

1: Yingzhi Chen (Captain)

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan


2: Xianyu Li

 • Pandanet account: BKB
 • Rank: 6 dan


3: Jun Li

 • Pandanet account: Jungleman
 • Rank: 6 dan


4: Yingzhi Chen

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan


5: Minjun Wan

 • Pandanet account: wanminjun
 • Rank: 4 dan


6: Keqiang Liao

 • Pandanet account: Lisgar
 • Rank: 5 dan