Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2017

Atlanta 2

1: Tan Huan (Captain)

 • Pandanet account: CHANGEME
 • Rank: 4 dan


2: Zhongfan Jian

 • Pandanet account: blueheart
 • Rank: 8 dan


3: Eric Wang

 • Pandanet account: Bigwall
 • Rank: 5 dan


4: Qingwen Ge

 • Pandanet account: johnscreek
 • Rank: 4 dan


5: Jingkai Wei

 • Pandanet account: jingkaiwei
 • Rank: 4 dan


6: Jingya Ying

 • Pandanet account: darkkillers
 • Rank: 5 dan