Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2014

Canwa Vancouver 1

1: Cathy (Chen Shuo) Li (Captain)

  • Pandanet account: tigercathy
  • Rank: 1 dan professional


2: Tianyu (Bill) Lin

  • Pandanet account: billlin
  • Rank: 7 dan


3: Juyong Koh

  • Pandanet account: vango7
  • Rank: 8 dan


4: Ryan Li

  • Pandanet account: CrazyWind
  • Rank: 7 dan


5: Leo Tian

  • Pandanet account: leotian
  • Rank: 6 dan