Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2013

Washington DC 2

1: Zhenying Gu (Captain)

  • Pandanet account: kerberos
  • Rank: 5 dan


2: Kevin Wang

  • Pandanet account: wskksw
  • Rank: 5 dan


3: Yi Xiong

  • Pandanet account: zyalek
  • Rank: 4 dan


4: Zhixiong Shi

  • Pandanet account: sams1883
  • Rank: 3 dan


5: Zhenying Gu

  • Pandanet account: kerberos
  • Rank: 5 dan