Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2013

San Francisco 2

1: Yunen Lee (Captain)

  • Pandanet account: yyl099001
  • Rank: 3 kyu


2: Qiangang Liu

  • Pandanet account: strumev
  • Rank: 6 dan


3: Norman Tsai

  • Pandanet account: truestyle
  • Rank: 5 dan


4: MengMeng Chen

  • Pandanet account: storm
  • Rank: 4 dan


5: Li Zhang

  • Pandanet account: woow
  • Rank: 5 dan