Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2013

New York City

1: Cole Pruitt (Captain)

  • Pandanet account: nycbrawl
  • Rank: 6 dan


2: Zhi Yuan (Andy) Liu

  • Pandanet account: cloudnotes
  • Rank: 1 dan professional


3: Zhaonian Chen

  • Pandanet account: zchen
  • Rank: 8 dan


4: William Lockhart

  • Pandanet account: redgiant
  • Rank: 5 dan


5: Yingzhi Qian

  • Pandanet account: delight
  • Rank: 5 dan