Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2022

Canwa Vancouver 4

1: Cathy (Chen Shuo) Li (Captain)

  • Pandanet account: tigercathy
  • Rank: 1 dan professional


2: Xuejun Peng

  • Pandanet account: Catldelta
  • Rank: 7 dan


3: Aaron Chen

  • Pandanet account: Aaron666
  • Rank: 5 dan


4: Hao Hu

  • Pandanet account: erichu003
  • Rank: 7 dan


5: Leo Li

  • Pandanet account: dailun2001
  • Rank: 4 dan