Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2022

Ottawa

1: Yingzhi Chen (Captain)

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan


2: Jun Li

 • Pandanet account: Jungleman
 • Rank: 6 dan


3: Xianyu Li

 • Pandanet account: BKB
 • Rank: 6 dan


4: Henry Chen

 • Pandanet account: Tianjing
 • Rank: 4 dan


5: Hanxi Zhang

 • Pandanet account: croc
 • Rank: 5 dan


6: Yingzhi Chen

 • Pandanet account: Yingzhi
 • Rank: 4 dan