Pandanet IGS Pandanet

AGA City League 2024

ACL League E 2024 - Round 8

Bellingham vs. Michigan

Sunday 09 June 2024, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Bellingham Michigan Matchtime (if changed) / Score
B Jae Matson (Jae20) 6 kyu W David Frankel (dfrankel) 1 dan
B Chris Walljasper (Keleon) 7 kyu W Jaime Tang (fireflakes) 1 kyu
B Robert Hoff (Wumbology) 15 kyu W Della Tang (delt123) 6 kyu

Mason FIRE vs. New Jersey 2

Sunday 09 June 2024, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

Mason FIRE New Jersey 2 Matchtime (if changed) / Score
B Caleb Tan (tanc) 12 kyu W Zhiyong Huang (Zhiyong1) 3 kyu
B Woody Yin (wy112) 18 kyu W Zhihan Huang (Zhihan1) 6 kyu
B Zachary Li (Zakli112) 13 kyu W Di Chen (DiChen) 12 kyu

San Jose vs. New Mexico

Sunday 09 June 2024, 12:00 PT, 14:00 CT, 15:00 ET

San Jose New Mexico Matchtime (if changed) / Score
W Riannie Duan (Riannie) 1 dan B Billy Maier (billybones) 2 kyu
W Dash Zhang (DashDash) 1 dan B Robert Gilman (Rainier2) 6 kyu
W Steve Zhou (stevez) 1 kyu B Mario Espinoza (Umbriel) 7 kyu